من فهمیدم که نباید وقت باارزش مو توی اینجور جاها مثل نت بگذرونیم منوحلالم کنین برای همیشه رفتم خداحافظ